Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Ankara, 1995