KARAKAYA BENTONİT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKASI

KARAKAYA TEKNOLOJI TICARET ANONIM ŞIRKETI (“Karakaya”); kişisel verilerin korunması ve gizliliğine önem vermektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri: Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

Veri Sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri: Karakaya tarafından, websitesini ziyaretleriniz kapsamında İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Giriş-Çıkış Kayıtları, Çerezler) ve irtibata geçmeniz halinde Kimlik (ad-soyad) ile İletişim (e-posta, telefon numarası) kişisel verilerinizi işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için lütfen aydınlatma metnimizi okuyunuz.

Çerezler: Karakaya web sitesinde çerezler kullanılarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlenmektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için çerez politikamızı incelemenizi rica ederiz.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları: İlgili kişinin kişisel verileri; 5651 sayılı Kanun uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, endüstriyel ürünler ve kedi kumuna ilişkin bilgilendirme yapılması, İnternet sitesindeki çevrimiçi deneyimi kullanıcıya uygun hale getirmek ve kolaylaştırmak ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu: Karakaya, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; iş ortakları, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile yurtiçinde paylaşabilir. Karakaya, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Güvenliği: Karakaya, kişisel verileri yasal süreye riayet ederek muhafaza etmektedir. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemişse kişisel veriler ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmektedir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebebin bulunmaması halinde, söz konusu veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda, Karakaya gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, bu doğrultuda kişisel veri saklama ve imha politikası ve esaslarını oluşturmakta ve kişisel verilerin bu esaslara uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Sonradan tekrar kullanılabileceği düşünülerek ya da herhangi bir başka gerekçe ile Karakaya tarafından kişisel verilerin muhafaza edilmesi yoluna gidilmemektedir.

İlgili Kişinin Hakları: Karakaya tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin başvurusuna ilişkin usul ve süreçler aydınlatma metninde düzenlenmiştir.

Karakaya; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilecektir.