KARAKAYA BENTONİT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

WEBSİTE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

KARAKAYA BENTONİT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (“KARAKAYA“) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine önem vermekteyiz. Bu nedenle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktayız.

KARAKAYA, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

KARAKAYA, kişisel verilerinizi http://www.karakaya.com.tr/ vasıtası ile elektronik olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

KARAKAYA, 5651 sayılı Kanun uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, endüstriyel ürünler ve kedi kumuna ilişkin bilgilendirme yapılması, İnternet sitesindeki çevrimiçi deneyimi kullanıcıya uygun hale getirmek ve kolaylaştırmak ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Giriş-Çıkış Kayıtları, Çerezler) ve irtibata geçmeniz halinde Kimlik (ad-soyad) ile İletişim (e-posta, telefon numarası) kişisel verilerinizi işlemektedir. İlgili kişisel veriler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması hukuki gerekçeleriyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

KARAKAYA, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; iş ortakları, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile yurtiçinde paylaşabilir. KARAKAYA, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

KARAKAYA tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili Kişi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Kanuni Sultan Süleyman Blv. 5314. Cad. No: 4A/113 Beytepe, Çankaya/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@karakaya.com.tr e-posta adresi veya 0 312 287 17 82 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusunu müteakip KARAKAYA 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde KARAKAYA; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep edebilecektir.

KARAKAYA; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SONUÇ

KARAKAYA tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek KARAKAYA tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

KARAKAYA, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.